جوک جدید , اس ام اس و عکس خنده دار | پرشین جوک

اختصاصی پرشین جوک

جوک جدید , اس ام اس و عکس خنده دار | پرشین جوک - همه جک ها

ریشه ضرب المثل ستون پنجم دشمن ۳ شهریور

جملات زیبا درمورد زندگی ۳ شهریور

متن خنده دار الکی مثلا ۳ شهریور

معما پین کد ۳ شهریور

متن خنده دار یه شوهر نداریم که … ۳ شهریور

معنی ضرب المثل های مختلف ۲ شهریور

اس ام اس خنده دار و باحال ۲ شهریور

ضرب المثل این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

شعر طنز پسر سوسول ۲ شهریور

داستان ضرب المثل آره آورده

داستان ضرب المثل من هلال را دیدم

ضرب المثل یک گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر ۱ شهریور

متن عاشقانه اگر هم خسته اجباری نیست ۱ شهریور

شعر طنز درمورد شبه های اجتماعی ۱ شهریور

اس ام اس خنده دار و باحال ۱ شهریور

اس ام اس دروغ و دورویی ۱ شهریور

اس ام اس فلسفی و زیبا ۳۰ مرداد

اس ام اس شکلکی ۳۰ مرداد

تبلیغات

قیمت : 37000 تومان

اس ام اس شکلکی ۳۰ مرداد 86 views

اس ام اس شکلکی

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس شکلکی , پیامک شکلکی جدید , اس ام اس شکلک دار جدید

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

 

O/
/▌ ♥
/ \
████
╬╬
╬╬
╬╬\O
╬╬/▌
╬╬//
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬\O
╬╬/▌
╬╬/ \
█████

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

 

§§§§§§¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶§¶§¶¶¶¶¶¶¶§§§¶§§
§§§¶§§۱۱۱۱۱۱§§۱§¶§§§§§§¶§۱۱§§۱۱۱۱۱۱§۱¶§§
§§§¶¶§§۱۱۱۱۱§§۱§¶§§§§§¶¶۱§§§§۱۱۱۱۱§§§¶§§
§§§§¶¶§§۱۱۱۱§§۱§¶§§§§§¶¶۱§§¶۱۱۱۱۱§§§¶§§§
§§§§§¶¶§§۱۱۱§§§۱¶§§§§§¶§۱§§§۱۱۱۱§§§¶§§§§
§§§§§§¶§۱§§۱۱¶§§¶¶§§§§¶§۱§§§۱۱§§§¶¶§§§§§
§§§§§§§¶¶۱§§۱§§۱¶¶§§§§¶§۱۱§۱۱§§§¶¶§§§§§§
§§§§§§§§¶¶۱§§¶§۱¶¶§§¶¶¶§۱§§§§§§¶¶§§§§§§§
§§§§§§§§§¶¶۱§§§۱¶¶¶¶¶§¶¶¶§§§۱§¶§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§¶¶§§§۱¶¶§¶§¶¶¶§¶§§§¶§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§¶¶§§۱§§۱۱§¶§§¶§§§¶¶§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§¶§§§§§§§§§§۱§§§§§§§§¶§§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶¶۱§§§§§§§§§§§§§§§§§۱§¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶§§§۱§§§§§§§§§§§§§۱۱§§¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶§§۱۱۱§§§§§§§§§§§۱۱۱§§¶¶§§§§§§§
§§§§§§§§¶§§§۱۱۱۱§§§§§§§§§۱۱۱۱۱§§¶§§§§§§§
§§§§§§§¶§۱§§۱۱۱۱§§§§§§§§§۱۱۱۱۱§۱§¶§§§§§§
§§§§§§¶¶۱§§§۱۱۱۱۱§§§§§§§۱۱۱۱۱§§§۱¶¶§§§§§
§§§§¶¶§۱§§§§۱۱۱۱۱§§§§§§§۱۱۱۱۱§§§§۱¶¶§§§§
¶¶¶§¶¶§§§§§¶۱۱§¶۱§§§§§§§۱¶¶۱۱¶§§§§§¶¶¶¶¶
¶§§۱۱۱۱۱۱§§§¶۱¶¶§§§§§§§§§¶¶۱§§§§۱۱۱۱§§§§
۱۱۱۱۱۱۱§۱۱۱۱۱۱§¶§§§§§§§§§¶§۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
§§§§§§§۱§§§§§۱۱۱۱§§§§§§§۱۱۱۱۱۱۱۱§۱§۱§§§۱
۱۱۱۱۱۱§§§¶¶¶¶¶¶¶¶§۱§§§۱۱¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§۱§۱۱
۱۱§§§§§§§۱§¶¶¶¶¶¶۱۱۱¶§۱۱¶¶¶¶¶¶¶۱۱۱۱۱۱۱۱۱
§۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱§¶¶§¶¶۱۱۱§۱۱۱§¶§§¶¶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
¶§۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱§¶¶¶¶۱۱۱§۱۱۱¶¶¶¶¶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱§
¶¶¶§۱۱۱۱۱۱۱۱۱§¶¶¶§۱۱۱۱۱۱¶¶¶¶۱۱۱۱۱۱۱۱۱§¶¶
§§¶¶¶§۱۱۱۱۱۱۱۱§¶¶¶§§۱۱§¶¶¶¶§۱۱۱۱۱۱۱۱¶¶¶§
§§§§¶¶¶§۱۱۱۱۱۱۱§¶¶¶¶¶¶¶¶§¶§۱۱۱۱۱۱§¶¶¶§§§
§§§§§§¶¶¶¶§§۱۱۱۱§¶§§§§§§§۱۱۱۱۱§§¶¶¶§§§§§
§§§§§§§§§¶¶¶¶¶§§۱۱§§§§§§۱§§§¶¶¶¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§¶§§§۱۱۱۱۱۱¶¶§¶¶§§§§§§§§§§§

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

 

UPДм
___ UPДм
_____ UPДм
________ UPДм
____________ UPДм
________________ UPДм
____________________ UPДм
________________________ UPДм
____________________________ UPДм
____________________________ UPДм
________________________ UPДм
____________________ UPДм
________________ UPДм
____________ UPДм
________ UPДм
_____ UPДм
___ UPДм
__ UPДм
__ UPДм
___ UPДм
_____ UPДм
________ UPДм
____________ UPДм
________________ UPДм
____________________ UPДм
________________________ UPДм

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

 

‘“““““✬ ‘✧ `✬
“““““ ♜=♜=♜
“““` ` {_♥_✿_♥_}
‘“` ✩ `✫{=✰=✰==}✫ `✩
““♖.{♖___♖_♖___♖}.♖
“`{==================}
“`{✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿}
“ {===================}
“{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

 

_____۩۩۩۩۩۩۩_____________ ۩۩۩۩۩۩۩

____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
_____۩۩۩۩۩۩۩_____________ ۩۩۩۩۩۩۩
______۩۩۩۩۩_______________ ۩۩۩۩۩
_____۩۩۩۩
_____۩۩۩۩
_____۩۩۩۩
____۩۩۩۩
۩۩_________________________________۩۩
_۩۩_____________________________۩۩
__۩۩۩۩_______________________۩۩۩۩
۩۩۩۩۩_______________۩۩۩۩۩
__.۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

 

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥/█\

.

اس ام اس شکلکی جدید , پیامک شکلکی , اس ام اس شکلک دار

.

پرشین جوک

 

ادامه مطلب
جوک جدید و باحال ۲۰ تیر 277 views

جوک جدید و باحال

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار , جوک , اس ام اس خنده دار جدید , پیامک خنده دار , پیامک خنده دار جدید , جوک جدید و باحال , جوک بامزه

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

تو این گرما نصف آب بدنمون بخار میشه میره هوا
نصف دیگشم پای برنامه ماه عسل اشک میشه و میریزه
جون سالم به در بردین فطریتون با من 😐

ادامه مطلب
اس ام اس شب ۲۳ ماه رمضان 71 views

اس ام اس زیبا شب ۲۳ ماه رمضان

اس ام اس زیبا , اس ام اس شب قدر , اس ام اس ماه رمضان , اس ام اس شب های قدر , پیامک شب های قدر , پیامک ماه رمضان , شب 23 رمضان , اس ام اس زیبا رمضان

اس ام اس زیبا , اس ام اس شب قدر , اس ام اس ماه رمضان

وای برمن …
که هــــــــــــــــزار بار اسماء خداوند را بر زبانم آوردم
ولی حتی دلم آب نشد …

ادامه مطلب
جوک جدید و باحال ۳۰ خرداد 485 views

جوک جدید و باحال

جوک , جوک جدید , جوک باحال , جوک باحال و خنده دار , جوک بسیار خنده دار , اس ام اس خنده دار , جملات خنده دار

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

از فواید ماه رمضان و روزه داری اینکه با تحمل گرسنگی حال فقرا و گرسنگان را درک میکنیم
بعدش زخم معده و سنگ کلیه و صفرا میگیریم پس حال بیماران را هم درک میکنیم
بعد در اثر گشنگی عصبی و پرخاشگر میشیم حال دیوانه ها را هم میفهمیم…

ادامه مطلب
جوک بسیار باحال ۱۳ خرداد 549 views

جوک بسیار باحال و جدید

جوک , جوک جدید , جوک باجال , جوک جدید و باحال , جوک بسیار خنده دار , اس ام اس خنده دار .

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

مردی نزد روانشناس رفت و از غم بزرگی که دردل داشت برای دکتر تعریف کرد.
دکترگفت: به سیرک شهر برو آنجا دلقکی هست، اینقدر تو را می خنداند که غمت یادت برود.
مرد لبخند تلخی زد و گفت:من همان دلقکم….

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

‌.

.
دکتر گفت: به جهنم که همان دلقکی!
مرد گفت : کثافت پول ویزیت دادم باید درمانم کنی!
دکتر گفت : برو بابا من فقط همونو بلد بودم دیگه درمانه دیگه ای بلد نیستم!
مرد گفت : پس پولمو پس بده!
و دکتر پول دلقک را پس داد.
نکته داستان : آن مرد دروغ گفت و دلقک نبود
با این کار هم پول خود را گرفت هم پیش دلقک رفت

.

 جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

بخونین میترکین ازخنده…….

زنگ زدم به داداشم گفتم:برو تو سایت دانشگاه نمره هامو نگاه کن فقط جلوی بابا تابلو نکن، اگه یک درس افتاده بودم بگو سلام علیکم اگه دو تا درس بود بگو سلام علیکم و رحمت الله اگه سه تا درس بود بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته!!خلاصه یه جور که بابا متوجه نشه.خان داداش ماهم رفت چک کرد به حالت شوک زده زنگ زد بهم گفت:السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان الله و ملاءکته یوصلون علی النبی یا ایهاالذین امنو سلو علیهم وسلمو تسلیما !!!!!

یعنی خاک بر سرم …

.

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ ﺧﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟؟؟
ﻧﻪ وجدانا ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟ ((:
من برم به اکتشافات بعدیم برسم … !

 

.

 جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

مرد باس هرچند وقت یه بار یه سوسک با خودش بیاره خونه ول کنه
تا زنش جیق بزنه بپره بغلش…
اونم مثل یه قهرمان سوسکه رو بکشه
تا جایگاهش تو رندگی همیشه مستحکم باقی بمونه

.

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

امروز تو ۳۰ دقیقه ای که یارو نشسته بود بغل دستم تو اتوبوس

کف دستش میخارید میگفت پول داره میاد…

گوشش میخارید میگفت دارن پشتم حرف میزنن…

کف پاش میخارید میگفت مهمون داره میاد….
اصلا ۱%به ذهنش نمیرسید که حموم بره شاید درست شه .

.

 جوک باحال , اس ام اس خنده دار

.

پرشین جوک

ادامه مطلب
اس ام اس تیکه دار و نیش دار ۱۱ خرداد 41 views

اس ام اس تیکه دار و سنگین

اس ام اس تیکه دار , اس ام اس تیکه دار جدید , اس ام اس فاز غم , اس ام اس فاز غم جدید , پیامک تیکه دار , پیامک تیکه دار جدید , پیامک غمگین , پیامک غمگین جدید , اس ام اس فاز بالا

اس ام اس تیکه دار جدید , اس ام اس فاز بالا , پیامک تیکه دار

رفتــــی . . .‏
ولی اینو بدون :‏
ناشـــی بودن با لاشـــی بودن فرق داره عزیزم . . !‏

ادامه مطلب
جوک باحال ۲۹ اردیبهشت 654 views

جوک باحال جدید

جوک , جوک جدید ,جوک باحال , اس ام اس خنده دار , جوک اردیبهشت , جوک جدید و باحال , متن خنده دار غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟ دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم

جوک جدید , جوک باحال , جوک های جدید

غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟
دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار
غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم !

ادامه مطلب
جوک باحال ۱۶ اردیبهشت 451 views

جوک باحال و جدید

جوک , جوک جدید ,جوک باحال , اس ام اس خنده دار , جوک اردیبهشت , جوک جدید و باحال , متن خنده دار در آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنهدر آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟ گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟ گفت: رو در نوشته ظرفیت 4 نفر، وایسادم پر شه دیگههههه :| منو بیخیال عادت دارم ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنه

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

در آسانسور باز کردم دیدم یه دختره وایساده، گفتم خرابه؟

گفت: نه گفتم پس چرا وایسادی؟

گفت: رو در نوشته ظرفیت ۴ نفر، وایسادم پر شه دیگههههه 😐

منو بیخیال عادت دارم

ولی آسانسوره بیچاره رفته سر خیابون مسافر بزنه

ادامه مطلب
جوک جدید و باحال ۶ اردیبهشت 470 views

جوک جدید و باحال

جوک , جوک جدید ,جوک باحال , اس ام اس خنده دار , جوک اردیبهشت , جوک جدید و باحال , متن خنده دار

جوک باحال , طنز , مطالب طنز

یه سری از دخترا هستن که اونقدر پاشنه کفششون بلنده که نمیشه بگی کفشت رو بپوش..
باید بگی سوار شو بریم

ادامه مطلب
جوک جدید و باحال اردیبهشت 565 views

جوک جدید و باحال

جوک , جوک جدید ,جوک باحال , اس ام اس خنده دار , جوک اردیبهشت , جوک جدید و باحال , متن خنده دار

جوک جدید , جوک باحال , اس ام اس خنده دار

شــماره شناســـنـامـه بــابــام ۲۱۰٫
مــن بـچــه کـ بـودم فــکـ مـیکـردم بــابــام دویــسـتـو دهـمـیـن آدمــیــه کــ تـو جــهـان بـدنـیـا اومــده.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تــازه ایــن کــ چــیــزی نـیــس مــال عــمــوم ۱
اون بــدبــخـتُ کـ دیــگـه فــکـ مـیـکـردم حــضــرتـــ آدمـــه.

ادامه مطلب
اس ام اس خنده دار پ ن پ 207 views

اس ام اس خنده دار پ ن پ جدید

طنز باحال پ ن پ , جملات طنز جدید , متن طنز , اس ام اس خنده دار , پیامک خنده دار , طنز پ ن پ , طنز , طنز پ ن پ جدید , متن خنده دار پ ن پ , متن خنده دار جدید

پ ن پ جدید ,  اس ام اس خند ه دار

رفتم بانک یه ساعت بعد نوبتم شده مسئول بانک میپرسه کار بانکی دارید؟

میگم پ ن پ اومدم ادرس نزدیکترین سوپری رو ازتون بگیرم

ادامه مطلب
جوک جدید و باحال 684 views

جوک جدید و بسیار خنده دار

جوک , اس ام اس خنده دار , مطالب طنز , جوک جدید , جدیدترین جوک ها , مطالب طنز جدید , اس ام اس های خنده دار , پیامک های خنده دار , جوک باحال

☻☻جوک جدید , اس ام اس خنده دار , پیامک خنده دار☻☻

 طرف زنگ زده میگه دیشب خواب دیدم میخواستی یه چیزی به من بگی :میگم خوب خیره انشالله میگه خوب بگو چی میخواستی بگی .
الان یوزارسیف سه روزه تو کماست .

ادامه مطلب
کاریکاتور نوروز 94 views

کاریکاتور نوروز ۹۴

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتور نوروز , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

کاریکاتور , کاریکاتور طنز , کاریکاتورهای خنده دار , کاریکاتور جدید , کاریکاتور , کاریکاتور خنده دار , کاریکاتورهای خنده دار , جدیدترین کاریکاتورهای خنده دار

پرشین جوک

ادامه مطلب
جوک جدید فروردین ماه 406 views

جوک جدید و باحال فروردین ماه

جوک جدید , اس ام اس خنده دار , مطالب طنز , جوک جدید , جدیدترین جوک ها , مطالب طنز جدید , اس ام اس های خنده دار , پیامک های خنده دار

جوک جدید , اس ام اس خنده دار , مطالب طنز

☻☻

ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ ﻧﻨﻪ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻨﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ،
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﺯﻝ ﺯﺩ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﺵ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﮕﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ؟؟
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻧﻪ !
ﻧﻨﻪ ﺭﻭﺷﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ :
ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺯﻣﻮﻥ ﺑﺨﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ
ﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺳﺮﺧﺎﺏ ﺳﻔﯿﺪﺍﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩ !
ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﺶ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻧﻨﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﭘﺴﺮﯼ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﮔﻤﺸﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ 😐

ادامه مطلب


تبلیغات